Plusskunder
blob-path

Plusskunder

Har du planer om bygging av solcellepanel på boligen din?

Kontakt oss hvis du ønsker å levere strøm tilbake til nettet eller om du ønsker å benytte deg av delt produksjon. Les mer om delt produksjon her.

En plusskunde er en forbrukskunde som i enkelttimer har overskuddskraft som kan mates inn i nettet

NVE har vedtatt endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomheten som gir ny definisjon av plusskunder. Ny definisjon trådde i kraft 1. januar 2017. Denne definerer plusskunde som:

Sluttbruker med forbruk og produksjon bak tilknytningspunkt, hvor innmatet effekt i tilknytningspunktet ikke på noe tidspunkt overstiger 100 kW. En plusskunde kan ikke ha konsesjonspliktig anlegg bak eget tilknytningspunkt eller omsetning bak tilknytningspunktet som krever omsetningskonsesjon.

Den nye definisjonen medfører at plusskunder fritas fra andre tariffledd for innmating (fastledd for innmating). For å bli plusskunde må det meldes fra til nettselskapet, og sende en installatørmelding fra den som forestår arbeidet. I tillegg må kunden fylle ut kontrakten nederst på siden.

Kunden må selv velge en kraftleverandør som er villig til å kjøpe overskuddskraften. Nettselskapet har tilknytningsplikt for plusskunder på lik linje som for ordinære forbrukskunder.

Beskrivelse av ordning for plusskunder

Plusskundeordningen innebærer at kunden i utgangspunktet ikke selv kan videreselge kraften til andre sluttbrukere eller delta i engrosmarkedet, men må selge overskuddskraften til en kraftleverandør. Plusskunder betaler ikke fastledd for innmating.

Ordningen innebærer ingen endring av rettigheter og plikter til leverings- og spenningskvalitet, tilknytningsplikt, leveringsplikt, anleggsbidrag mv. Det betyr at så lenge kunden ikke øker sitt overbelastningsvern, så kan ikke nettselskapet kreve at plusskunden betaler anleggsbidrag. Plusskunder må inngå en tilknytnings- og nettleieavtale med områdekonsesjonær, og områdekonsesjonæren kan sette nødvendige krav ved tilknytningen som sikrer at deres nettanlegg er i tråd med de krav fastsatt i lover og forskrifter som områdekonsesjonæren er regulert gjennom. For plusskunder som ønsker å mate overskuddskraft inn i nettet må det etableres målere som håndterer måling av både innmating og uttak.

Avtale med kraftleverandør

Men vi i Elvenett AS har ikke lenger lov til å kjøpe denne overskuddsenergien. For at du skal få betalt for denne energien, må du som kunde gjøre avtale med en kraftleverandør om kjøp av denne energien.

Siden Elvenett AS er et nettselskap har vi i hht. regelverket til NVE ikke anledning til kjøp/salg av energi

Nettleie

Plusskunder som leverer overskuddskraft til nettet betaler vi fra 01.01.2022 et energiledd for innmating på – 3,2 øre/kWh eks. mva. (Fordi plusskunders energiledd for innmating til nettet er negativt, får plusskundene utbetalt 3,2 øre eks.mva fra nettselskapet for hver kWh de mater inn.) 

Dokumenter gjeldene for plusskunder:

340 Kontrakt innmatingskunde

341 Vedlegg 1 innmatingskunde

342 Vedlegg 2 Innmatingskunde