Hva er nettap og hvilke konsekvenser har det for deg som kunde?

Du har sikkert hørt om begrepet nettap, men vet du egentlig hva det innebærer? Nettap er enkelt forklart energitap i strømnettet, som bestemmes av fysiske lover og som alltid vil forekomme ved transport av strøm. Nettap er med andre ord noe vi ikke kommer utenom.

Normalt forsvinner rundt 10 prosent av strømmen som fraktes i strømnettet. Denne strømmen må vi i Elvenett kjøpe tilbake til markedspris for å erstatte differansen mellom mengden strøm som blir produsert og matet inn i nettet og mengden strøm som blir levert.


Slik beregnes nettleieprisen

Nettleieprisene i Norge er strengt regulert av myndighetene ved Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er nettselskapene selv som fastsetter prisen på nettleie innenfor rammen av det vi har lov til å kreve.

Inntektsrammen som vi legger til grunn for nettleien er hovedsakelig delt inn i fire ulike økonomiske poster:

  • Drift og vedlikehold
  • Investeringer
  • Nettap
  • Kostnader ved avbrudd

Det er flere faktorer som påvirker nettleieprisen, som for eksempel geografi. I områder hvor det bor mange folk, er det flere som kan dele på transportkostnadene, og da blir det billigere. Les mer om nettleiepriser her.


Dette bruker vi nettleien på

Nettleie er det du betaler for å få strømmen du bruker fraktet hjem til deg. I tillegg dekker nettleien kostnader knyttet til drift og vedlikehold av strømnettet, utbygging av nytt nett og beredskap. 

Men bare omtrent en tredjedel av det du betaler i nettleie går til dette. Resten forsvinner til statlige avgifter i form av avgift på elektrisk kraft, merverdiavgift og bidrag til energifondet Enova. 


Vi jobber for å redusere nettapet

Vi i Elvenett jobber kontinuerlig med å optimalisere strømnettet for å redusere nettapet så langt det lar seg gjøre. Jo bedre kvaliteten på strømnettet er, jo mindre blir nettapet. Men det vi ikke får gjort noe med er prisene forbundet til nettap, sett i lys av dagens unormalt høye kraftpriser.

I 2020 var nettapskostnaden veldig liten på grunn av de lave kraftprisene. Selve nettapet har ikke økt, men spotprisen vi betaler for å kjøpe tilbake strømmen har økt betraktelig i det siste. Mens 2020 betalte 9,8 øre/kWh, må vi betale 156,2 øre/kWh i snitt første halvår i 2022.

Nettapskostnaden er en utgift for oss på lik linje med å drifte strømnettet. Derfor er kostnader forbundet med nettap en viktig faktor i prisutviklingen vår.