Smarte strømmålere (AMS)
blob-path

Smarte strømmålere (AMS)

Totalt snakker vi om en investering på 10 milliarder kroner for hele Norge. Kostnaden vil variere noe mellom distriktene, men grovt sett kan det koste i snitt per husholdning kr 3500,- Dette betales over nettleien, men utgiften spres over mange år og merkostnaden per år blir liten.

Vi snakker om en ekstrakostnad på under 1 øre per kilowattime. Mange kunder vil kunne spare inn kostnaden gjennom mer effektiv energibruk. Nettselskapet vil dessuten kunne drifte nettet mer effektivt og optimalt, samt rette feil raskere med de nye målerne. Dette vil kunne bidra til at nettleien blir lavere enn om vi om vi ikke gjort denne investeringen.

Det er Olje- og energidepartementet som har bestemt at alle nettkunder i Norge skal få nye automatiske strømmålere innen 1. januar 2019. Over 9500 kunder i Elvenett AS har allerede fått byttet måleren sin.


Vi gjør oppmerksom på at det vil bli høyere nettleie i form av et avlesningsgebyr for alle kunder som ikke har ny smartmåler med kommunikasjonsmodul. Dette gjelder også dem som har fått fritak med legeerklæring for ny smartmåler. Årsaken er at det påløper ekstra kostnader for Elvenett AS å opprettholde systemer og arbeidsprosesser for å håndtere de få kundene dette gjelder. Blant annet har nettselskapet krav på seg til å manuelt lese av strømmåleren en gang i året. Avlesningsgebyret er satt til 2 000 kr., men kan bli høyere. Les mer om dette på NVEs sider her.

Har du ikke byttet måler ennå? Kontakt oss så fort som mulig på telefon 32 25 14 22 eller e-post post@elvenett.no. Vi gjør oppmerksom på at selv med godkjent fritak må vi likevel bytte måleren hjemme hos deg. Den vil da bli installert uten en kommunikasjonsmodul.

Fordeler med ny måler
Det er mange fordeler med den nye måleren for kundene. Du slipper å lese av måleren hver måned selv, du får bedre og mer presise data om eget forbruk, bedre brann- og personvernsikkerhet med automatiske varsler om jordfeil i eget anlegg, raskere retting av feil i strømnettet og bedre oversikt over spenningskvaliteten. Du vil kunne bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og miljøbesparende måte.

Strenge krav til målerne
De nye smartmålerne som installeres oppfyller alle krav som er satt til personvern (Datatilsynet), stråling og tillatte frekvenser (Statens strålevern og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet), nøyaktighetskrav (Justervesenet) og personsikkerhet (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Både Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og andre etater fører tilsyn med at nettselskapene etterkommer disse kravene.

Nettselskapet eier måleren
Det er nettselskapet som bestemmer type måleutstyr, eier måleutstyret og har ansvaret for installasjon, drift og kontroll av dette, slik det står i § 5-1 i standard nettleieavtale som alle nettkunder inngår med nettselskapet. Nettselskapet skal etter § 6 i standard tilknytningsavtale også ha uhindret adgang til måleutstyret. Du kan lese standard nettleieavtale og vilkår for tilknytning på elvenett.no


Avlesningsgebyret tredde i kraft fra 1. januar 2019.

 

Med vennlig hilsen

Elvenett AS

Måler fra Aidon

Aidon fjernavleste strømmålere overholder Statens Strålevern sine krav til radiostråling.

I Norge går man, på samme måte som for de øvrige nordiske landene, over til innhenting av strømforbruk i sanntid. Energiselskapene bytter ut sine kunders strømmålere med nye fjernavleste modeller, som automatisk sender inn forbruket periodisk til selskapets datasystem.


Det finns flere alternativer for dataoverføringer for fjernavleste målere. Mange er såkalt trådløse og baserer seg på radioteknologi. Til disse hører bla vanlig GSM-forbindelse i mobiltelefonnettet, samt RF Meshnet forbindelse med kort rekkevidde.
Myndighetene har sammen med helseeksperter satt strålningsgrenser for elektromagnetiske felt som garanterer befolkningens sikkerhet. Grensene er dokumentert i Sosial- og helseministerens krav om maksimale verdier ved eksponering for ikke-ioniserende strålning. Og beslutningen baserer seg i sin tur på strålingsbeskyttelses lov fra 1991.


På offentlige og private plasser tillattes det i frekvensområdet på 900 MHz for mobiltelefonnettet en feltstyrke på høyst 4,5 W/m2. Når en strømmåler sender avlesningsdata via GSM genererer dette et felt på høyst 0,15 W/m2, som er 3,3 % av den høyeste tillatte effekten.
En RF Meshnet forbindelse med kort rekkevidde genererer derimot et felt på 0,007 W/m2, som kun er 0,2 % av den høyeste tillatte effekten.


Sikkerhetskoeffisientene er således 30 ganger for GSM-forbindelsen og 640 ganger for RF Meshnet forbindelsen. Disse verdiene kan med dagens oppfatning anses å være tilstrekkelige med tanke på konsumentens trygghet og helse.
Våre fjernavleste målere oppfyller bransjens standarder og myndighetenes krav samt våre egne strenge kvalitetskrav. Som selskap utvikler vi kontinuerlig teknikk innenfor bransjen i retning mot åpne løsninger, som tillater en smidig innføring av nye og forbedrede dataoverføringsløsninger.


Sikkerheten for mennesker og miljø er et absolutt krav i alle våre avlesningsløsninger. Trådløs fjernavlesning er et delelement mht sikkerhet og derfor følger vi nøye med på både den offentlige debatten og ekspertuttalelser vedrørende temaet.